Klimaat, waterveiligheid en energie

Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in het voedselsysteem, om de lange termijndoelen van het klimaat-, milieu- en natuurbeleid te kunnen halen en tevens rekening te houden met andere waarden, zoals volksgezondheid, cultuurhistorie, ambachtelijke producten en biodiversiteit. De opgave is dat agrariërs, als primaire productie, meer ruimte en mogelijkheden krijgen om bij te dragen aan wat de samenleving, de natuur, de bodem, het water en het ecosysteem vragen.

Op de middellange termijn heeft Ruimte voor de Vecht de volgende doelen gesteld voor verduurzaming van de landbouw:

Toekomstbestendige landbouw
• In 2027 heeft Ruimte voor de Vecht de condities geschapen in het Vechtdal waarbinnen de landbouw in het Vechtdal zich duurzaam kan ontwikkelen.
• In 2027 is er in het winterbed van de Vecht alleen nog passende landbouw.
• In 2027 zijn de agrariërs in het Vechtdal zich bewust van het belang en de kansen die er dan zijn voor een duurzame landbouw. We zetten hierop in door actief kennisontwikkeling en -deling te stimuleren en te faciliteren.

Terug naar onze opgaven