Natuur en biodiversiteit

In het Vechtdal behouden en versterken we een gezonde natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur met veel plant- en diersoorten (biodiversiteit). Een natuur die helpt bij (economische) ontwikkelingen. De huidige inzet op het gebied van natuur en biodiversiteit is vooral gericht op soort- en gebiedsbescherming. In natuurgebieden brengen we daarmee de achteruitgang van biodiversiteit tot stilstand. In agrarische gebieden neemt de biodiversiteit (akker- en weidevogels en insecten) nog steeds af. Daarnaast zijn vooral natte natuurterreinen kwetsbaar voor het veranderende klimaat.

Om de ambities in 2050 te bereiken, zorgen we dat de natuur in het Vechtdal tegen een stootje kan (robuust) en zichzelf kan herstellen (veerkrachtig). In de natuurgebieden zijn goede milieucondities nodig en moeten soorten zich tussen natuurgebieden kunnen bewegen. Zo kunnen we risico's spreiden en zorgen dat planten- en diersoorten zich kunnen herstellen. Natuur en biodiversiteit is daarom niet beperkt tot enkel de natuurgebieden, maar moeten integraal onderdeel zijn van alle activiteiten in het landelijk gebied.

Op de middellange termijn heeft Ruimte voor de Vecht de volgende doelen gesteld voor natuur en biodiversiteit:

Natuur & Biodiversiteit:
• In 2027 is de gehele Overijsselse Vecht vispasseerbaar.
• In 2027 zijn stuwpasserende nevengeulen langs de Vecht geoptimaliseerd, waarbij een streefbeeld van typische rivierhabitats van permanent stromende systemen met daaraan verbonden flora en fauna wordt gehanteerd voor deze nevengeulen.
• In 2027 is een ontwikkeling naar natuurlijker peilbeheer in gang gezet, met inachtneming van de (on)mogelijkheden in en rondom de Vecht.
• Op korte termijn (tot 2021) zijn de herstelmaatregelen voor de Natura 2000-gebieden gericht op het voorkomen van verslechtering van de aangewezen instandhoudingsdoelstellingen.
• Op de lange termijn (tot 2033) worden oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering voor habitattypen) gerealiseerd, zoals voor stroomdalgraslanden en grondwaterafhankelijke natuur.

Terug naar onze opgaven