Klimaat, waterveiligheid en energie

In het Vechtdal kiezen we voor een integrale aanpak waarbij het stedelijk en landelijk gebied onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het aanpassen aan extreme weersomstandigheden grijpt in op de toekomstige inrichting van het landelijk gebied. Om de beschikbaarheid van water en de waterveiligheid te vergroten, zijn innovatieve oplossingen nodig en kunnen we het landelijk gebied benutten als leverancier van koelte en water voor het stedelijk gebied.

Overijssel in 2050 energieneutraal? Die opgave vraagt om nieuwe landschappen. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. De duurzame opwekking van energie door zon en wind vragen veel ruimte die we met andere functies combineren. Het Vechtdal wil bijdragen aan de energietransitie in Overijssel, met behoud van de kwaliteit van het landschap.

Op de middellange termijn heeft Ruimte voor de Vecht de volgende doelen gesteld voor klimaat en energie:

Waterveiligheid
• In 2027 is 50% van de keringen voor het tracé Zwartewaterland-Ommen op orde (inclusief de maatregelen uit de POV).
• In 2027 is de huidige veiligheid van de regionale keringen in het tracé Ommen-Duitse grens onverminderd in orde en blijvend geborgd.

Klimaatadaptatie
• In 2027 is het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) voor de doelstellingen voor het Vechtdal (stedelijk en landelijk gebied) voor 25% gerealiseerd.
• Ruimte voor de Vecht richt zich specifiek op de verbetering van de haarvaten van de Vecht (het waterbergend vermogen van de bodem in het winterbed, op de flanken en de waterlichamen in het stroomgebied van de Vecht). Voor klimaatadaptatie valt een grote winst te behalen met een duurzame landbouw en een aangepast beheer van bos en natuur.

Energietransitie
• Voor 2021 stellen de betrokken Vechtdalpartners een Ruimtelijk Afwegingskader Energietransitie Vechtdal op, waarbij specifieke aandacht is voor koppelingen met andere opgaven.
• Het afwegingskader energietransitie wordt beleidsmatig en juridisch verankerd in de Omgevingsvisies- en omgevingsplannen van verantwoordelijke overheden.

Terug naar onze opgaven